Slide background

Podczas szkolenia

Dowiesz się, jak zastosować wytyczne dyrektyw unijnych w prawidłowym prowadzeniu przetargów z PZP.

Zdobędziesz praktyczne wskazówki w zakresie realizowania poszczególnych i kluczowych etapów zamówień publicznych.

Poznasz, jak stosować zmienione procedury, określać warunki udziału w postępowaniu.

Dowiesz się, jak prawidłowo przygotować niezbędną dokumentację przetargową.

{{----}}

Korzyści dla uczestników

NAJNOWSZA WIEDZA

Poznanie nowych przepisów oraz ich zastosowania w ujęciu dotychczas przyjętych regulacji i metod postępowania.

NOWE REGUŁY POSTĘPOWANIA

Krok po kroku zastosowanie i wdrożenie nowych regulacji w swojej praktyce.

PRZEJRZYSTA DOKUMENTACJA

Jasno określone zasady tworzenia poszczególnych dokumentów.

METODY REALIZACJI

Lepsza znajomość zastosowania różnych trybów realizacji zamówień.

Program szkolenia

UPRAWNIENIA WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • kiedy i w jakim terminie warto zadać pytanie zamawiającemu?
 • możliwość dokonywania zmian w ofercie/wycofanie oferty
 • kiedy przedłużyć ofertę?
 • tajemnica przedsiębiorstwa

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

 • przesłanki obligatoryjne
 • przesłanki fakultatywne
 • kiedy i na jakich zasadach możliwe jest postępowanie sanacyjne?

UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

 • katalog dokumentów podlegających uzupełnieniu
 • przykłady sytuacji gdy zamawiający bezzasadnie wzywa do uzupełnienia, a także gdy błędnie pomija tę czynność
 • uzupełnienie dokumentów a zmiana treści oferty, w tym problem dopuszczalności uzupełniania próbek produktów
 • ile razy wzywa się wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
 • treść wezwania do uzupełnienia i termin na uzupełnienie dokumentów
 • uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę bez wezwania zamawiającego
 • uzupełnienia a wyjaśnienia
 • skutki braku uzupełnienia dokumentów

POSŁUGIWANIE SIĘ POTENCJAŁEM INNYCH PODMIOTÓW

 • w jakim zakresie wykonawca nie może się posłużyć potencjałem innych podmiotów
 • czy zamawiający ma prawo żądać dokumentów od osób fizycznych współpracujących z wykonawcą?
 • zobowiązanie warunkowe innego podmiotu
 • powołanie się kilku wykonawców na potencjał jednego podmiotu
 • treść zobowiązania innego podmiotu

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

 • wykazanie istnienia braku podstaw do wykluczenia
 • jakich informacji dotyczących podwykonawcy może żądać zamawiający i na jakim etapie
 • podwykonawcy w umowach o roboty budowlane

PEŁNOMOCNICTWO W PZP

 • treść pełnomocnictwa
 • rodzaje pełnomocnictw
 • czyje podpisy powinny znaleźć się pod pełnomocnictwem?
 • rola prokurenta w zamówieniach publicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • proporcjonalność warunku do przedmiotu zamówienia
 • warunek niejednoznaczny - czy można interpretować go przy pomocy opisu przedmiotu zamówienia
 • opis wskazujący na konkretny produkt lub wykonawcę
 • równoważność ofert i konsekwencje wadliwości ofert

WADIUM

 • termin wnoszenia wadium
 • wadium wniesione przez podmiot trzeci
 • zatrzymanie wadium

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 • co to jest oferta?
 • kryteria wyboru ofert i udzielenia zamówienia
 • termin związania ofertą, czy można zawrzeć umowę po jego upływie?
 • wyjaśnienia do oferty
 • jakie błędy w ofercie i na jakich warunkach można poprawić?

RAŻĄCO NISKA CENA

 • kiedy zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień?
 • na kim spoczywa obowiązek udowodnienia, że cena nie jest rażąco niska?
 • jak wyliczyć rażąco niską cenę?

ODRZUCENIE OFERTY

 • niezgodność z ustawą
 • niezgodność treści oferty z treścią siwz, w tym poprawianie omyłek w ofertach
 • rażąco niska cena
 • wykonawca niezaproszony do składania ofert
 • błąd w obliczeniu ceny
 • brak zgody na poprawienie omyłki w ofercie, w tym jak interpretować milczenie wykonawcy zawiadomionego o poprawce
 • oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów

PO PODPISANIU UMOWY

 • jak wprowadzać zmiany do umów?
 • kiedy można rozwiązywać  umowy zawarte na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych?

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 • jakie możliwości odwoławcze ma wykonawca i na jakim etapie postępowania?
 • informacja dla zamawiającego o czynności niezgodnej z prawem
 • odwołanie i odpowiedź na odwołanie, przystąpienie do odwołania, cofnięcie odwołania
 • opozycja, sprzeciw
 • rozstrzygnięcia KIO i wpływ na koszty postępowania
 • skarga do sądu

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • case study
 • wykłady
 • dyskusje
 • analizy dokumentów
 • interpretacje nowych regulacji

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.