Slide background

Podczas szkolenia

dowiesz się jak stosować wytyczne KSH oraz innych regulacji w tworzeniu i aktualizowaniu wewnętrznych przepisów w spółce

uzyskasz informacje jak sprawniej przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń organów i zgromadzeń

zwiększysz wiedzę, w jaki sposób prowadzić głosowania i minimalizować skutki wadliwości w ich przebiegu

poznasz reguły tworzenia i wprowadzania zmian w regulaminach spółki

przećwiczysz projektowanie uchwał na obrady

zapoznasz się z wymogami prawnymi i formalnymi oraz dobrymi praktykami protokołowania obrad i przechowywania dokumentacji z posiedzeń

{{----}}

Korzyści dla uczestników

ŁAD KORPORACYJNY

zastosowanie przepisów KSH oraz innych kluczowych regulacji zapewni sprawniejsze realizowanie zadań w organizacji.

REGULACJE WEWNĘTRZNE

usystematyzowanie kwestii związanych z kompetencjami organów spółki oraz poszczególnych departamentów, ustalenie procedur oraz instrukcji pozwolą na sprawniejszą komunikację i przejrzystą współpracę oraz zmniejszą liczbę nieporozumień i nadużyć.

PEŁNOMOCNICTWA I UMOWY

dobrze zorganizowany system udzielania pełnomocnictw, czytelne zasady kontraktowania, prawidłowy obieg i weryfikacja dokumentów, zapewnią sprawniejsze zawieranie umów oraz ich lepszą kontrolę.

PRACODAWCA VS PRACOWNIK

unormowanie wewnątrz spółki kwestii związanych z zatrudnianiem, wynagradzaniem, premiowaniem, zachowaniem poufności oraz wdrożeniem przepisów polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej, wpływają znacząco na ochronę interesów członków zarządu i spółki.

UCHWAŁY I POSIEDZENIA

znajomość reguł projektowania treści uchwał pozwoli na lepszą ich koordynację w trakcie obrad oraz zwiększy świadomość możliwych konsekwencji prawnych. Znajomość najlepszych praktyk w zakresie zwoływania posiedzeń pozwala sprawniej zarządzać obradami i minimalizować błędy na tym tle.

GŁOSOWANIE I PROTOKOŁOWANIE

znajomość reguł i stosowanie różnych trybów głosowania usprawni ich przebieg oraz zmniejszy wadliwości ich przeprowadzania.

Program szkolenia

Szkolenie 2-dniowe

 

PRZEPISY I ZASADY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI MAJĄCE WPŁYW NA FORMĘ I TREŚĆ REGULAMINÓW ORAZ INNYCH AKTÓW WEWNĘTRZNYCH

 • Najbardziej istotne uregulowania KSH dla tworzenia regulaminów i aktualizowania statutu/umowy spółki
 • Ład korporacyjny, a tworzenie polityki wewnętrznej spółki
 • Inne przepisy prawa, kluczowe dla regulowania wewnętrznych procesów, w tym prawo ochrony konkurencji, prawo pracy, ochrona danych osobowych
 • Polityka informacyjna w spółce - jak nie wpadać w pułapki związane z przekazywaniem informacji pomiędzy spółkami, polityka bezpieczeństwa i dokumentów - dlaczego warto ją wdrażać w firmach?

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Statut/umowa spółki, ich zawartość, a wpływ na budowę regulaminów, procedur i instrukcji wewnątrz przedsiębiorstwa - kto władny jest je uchwalać i co w sytuacji, gdy statut/umowa spółki “milczą” na ich temat?
 • Opis zasad funkcjonowania spółki
 • Kwestie delegowania uprawnień i realizacji zadań
 • Ustalenie reguł współpracy i zależności związanych z podporządkowaniem
 • Struktura organizacyjna spółki
 • Zarządzanie spółką, zakres uprawnień i odpowiedzialność organów spółki oraz kluczowych managerów
 • Ład organizacyjny i dokumentacyjny
 • Podpisywanie dokumentów wychodzących
 • Uchwała regulaminu organizacyjnego
 • Załączniki do regulaminów organizacyjnych
 • Ujednolicony system pełnomocnictw i upoważnień
 • Case study: posiedzenie i uchwała zmieniająca regulamin organizacyjny, a jego wdrożenie
 • Case study: zapisy w regulaminach organizacyjnych, które utrudniają funkcjonowanie - jak je udoskonalić?

 

REGULAMIN UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W SPÓŁCE

 • Sposoby nadawania pełnomocnictw i uprawnień oraz ich odwoływanie
 • Zakres zadań i kompetencji pełnomocników
 • Procedury udzielania pełnomocnictw
 • Wygasanie pełnomocnictw
 • Case study: regulowanie kwestii odpowiedzialności pełnomocników
 • Case study: błędy w regulaminach, a ich skutki prawne i formalne
 • Case study: typowe błędy w pełnomocnictwach, które narażają spółkę na odpowiedzialność w przypadku działania pełnomocnika po wygaśnięciu pełnomocnictwa

 

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I WYBORU NAJLEPSZEGO KONTRAHENTA

 • Zasady zawierania umów przez spółkę
 • Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta
 • Zapisy dotyczące odpowiedzialności
 • Obieg dokumentów związanych z zawieraniem umów
 • Weryfikacja merytoryczna, formalno-prawna i podatkowa - dlaczego warto ujednolicić proces zawierania umów i wprowadzić wewnętrzną weryfikację ich treści przez specjalistów?
 • Archiwizowanie umów

 

REGULAMIN PRACY, REGULACJE ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

 • Regulacje związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem i premiowaniem kadry managerskiej oraz pracowników
 • Poufność i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Powierzanie zadań, a kwestie odpowiedzialności
 • Case study: jak postępować, gdy manager/pracownik przekroczy uprawnienia?
 • Regulacje antymobbingowe i antydyskryminacyjne - dlaczego warto je wprowadzać i przed czym mają chronić zarząd?
 • Case study: orzecznictwo i analiza spraw związanych z pozwami o mobbing/dyskryminację
 • Case study: rozwiązania w sporach na linii pracodawca - pracownik - jak zminimalizować ryzyko postępowań sądowych?

 

 

REGULAMIN ZARZĄDU I REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

 • Sposoby prowadzenia spraw spółki i pełnienia nadzoru
 • Reprezentacja spółki
 • Zasady podejmowania uchwał przez zarząd
 • Uprawnienia i postępowanie rady nadzorczej
 • Opinie i raporty rady nadzorczej
 • Kwestie zwoływania i odbywania posiedzeń
 • Case study: błędy w zapisach w regulaminach zarządu, a skutki prawne
 • Case study: analiza wybranych zapisów w regulaminach

 

REGULAMIN ZGROMADZEŃ

 • Uprawnienia i regulacje w zakresie działania WZA/ZW (Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników) w spółce
 • Sposoby organizacji posiedzeń, prowadzenia obradowania, głosowania i podejmowania uchwał
 • Case study: wprowadzanie zmian do regulaminów zgromadzeń
 • Case study: zapisy w regulaminie upraszczające organizację i przebieg zgromadzeń

 

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ/ZGROMADZEŃ

 • Treść zawiadomienia o posiedzeniu
 • Przesyłanie zaproszeń na posiedzenia, doręczenia i potwierdzenia
 • Case study: skutki błędów na tle wadliwości powiadomień
 • Case study: elektroniczne, a listowne powiadomienie

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIA

 • Analiza wybranych przykładów uchwał
 • Case study: błędy w treściach oraz ich skutki prawne
 • Case study: techniki tworzenia różnego rodzaju projektów uchwał

 

SKŁAD POSIEDZENIA, A PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W NICH

 • Wymogi formalne wobec uczestników posiedzeń/obrad
 • Lista uczestników posiedzeń/obrad
 • Elektroniczne posiedzenia, a ich skład
 • Case study: kiedy posiedzenia nie mogą się odbyć?
 • Case study: odwołanie udziału, a zmiana terminu obrad
 • Prawne i formalne aspekty udziału pełnomocników w obradach
 • Case study: nieprawidłowości w działaniach pełnomocników

 

PRZEBIEG GŁOSOWANIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 • Prawo głosu, a jego wykonywanie
 • Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu
 • Przygotowanie kart do głosowania
 • Prowadzenie posiedzeń oraz porządek obrad
 • Reguły głosowania ze względu na przyjętą formę
 • Głosowanie drogą elektroniczną vs korespondencyjne
 • Liczenie głosów
 • Wymagana liczba głosów dla ważności uchwał
 • Zgłaszanie zmian w uchwałach i zaskarżanie uchwał
 • Case study: skutki wadliwości w przebiegu głosowania
 • Case study: wprowadzanie zmian w trakcie posiedzeń
 • Case study: droga zaskarżania uchwał i skutki prawne

 

PROTOKOŁOWANIE PRZEBIEGU OBRAD I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI Z POSIEDZEŃ

 • Wymogi prawne i formalne, a wewnętrzne regulacje związane z prowadzeniem protokołów z posiedzeń/obrad
 • Skuteczne techniki protokołowania
 • Uzgadnianie treści uchwały
 • Podpisywanie uchwał i protokołów z obrad
 • Wdrażanie uchwały
 • Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów z posiedzeń/obrad
 • Archiwizowanie i regulowanie dostępu do uchwał
 • Obowiązki informacyjne związane z uchwałami

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

 • analizy przepisów
 • wykłady
 • analizy pism i dokumentów
 • dyskusje
 • case study

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.