Slide background

Podczas szkolenia

dowiesz się jak stosować wytyczne KSH oraz innych regulacji w tworzeniu i aktualizowaniu wewnętrznych przepisów w spółce

uzyskasz informacje jak sprawniej przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń organów i zgromadzeń

zwiększysz wiedzę, w jaki sposób prowadzić głosowania i minimalizować skutki wadliwości w ich przebiegu

poznasz reguły tworzenia i wprowadzania zmian w regulaminach spółki

przećwiczysz projektowanie uchwał na obrady

zapoznasz się z wymogami prawnymi i formalnymi oraz dobrymi praktykami protokołowania obrad i przechowywania dokumentacji z posiedzeń

{{----}}

Korzyści dla uczestników

ŁAD KORPORACYJNY

zastosowanie przepisów KSH oraz innych kluczowych regulacji zapewni sprawniejsze realizowanie zadań w organizacji.

REGULACJE WEWNĘTRZNE

usystematyzowanie kwestii związanych z kompetencjami organów spółki oraz poszczególnych departamentów, ustalenie procedur oraz instrukcji pozwolą na sprawniejszą komunikację i przejrzystą współpracę oraz zmniejszą liczbę nieporozumień i nadużyć.

PEŁNOMOCNICTWA I UMOWY

dobrze zorganizowany system udzielania pełnomocnictw, czytelne zasady kontraktowania, prawidłowy obieg i weryfikacja dokumentów, zapewnią sprawniejsze zawieranie umów oraz ich lepszą kontrolę.

PRACODAWCA VS PRACOWNIK

unormowanie wewnątrz spółki kwestii związanych z zatrudnianiem, wynagradzaniem, premiowaniem, zachowaniem poufności oraz wdrożeniem przepisów polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej, wpływają znacząco na ochronę interesów członków zarządu i spółki.

UCHWAŁY I POSIEDZENIA

znajomość reguł projektowania treści uchwał pozwoli na lepszą ich koordynację w trakcie obrad oraz zwiększy świadomość możliwych konsekwencji prawnych. Znajomość najlepszych praktyk w zakresie zwoływania posiedzeń pozwala sprawniej zarządzać obradami i minimalizować błędy na tym tle.

GŁOSOWANIE I PROTOKOŁOWANIE

znajomość reguł i stosowanie różnych trybów głosowania usprawni ich przebieg oraz zmniejszy wadliwości ich przeprowadzania.

Program szkolenia

Szkolenie 2-dniowe

 

PRZEPISY I ZASADY REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE SPÓŁKI MAJĄCE WPŁYW NA FORMĘ I TREŚĆ REGULAMINÓW ORAZ INNYCH AKTÓW WEWNĘTRZNYCH

  • Najbardziej istotne uregulowania KSH dla tworzenia regulaminów i aktualizowania statutu/umowy spółki
  • Ład korporacyjny, a tworzenie polityki wewnętrznej spółki
  • Inne przepisy prawa, kluczowe dla regulowania wewnętrznych procesów, w tym prawo ochrony konkurencji, prawo pracy, ochrona danych osobowych
  • Polityka informacyjna w spółce - jak nie wpadać w pułapki związane z przekazywaniem informacji pomiędzy spółkami, polityka bezpieczeństwa i dokumentów - dlaczego warto ją wdrażać w firmach?

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA

  • Statut/umowa spółki, ich zawartość, a wpływ na budowę regulaminów, procedur i instrukcji wewnątrz przedsiębiorstwa - kto władny jest je uchwalać i co w sytuacji, gdy statut/umowa spółki “milczą” na ich temat?
  • Opis zasad funkcjonowania spółki
  • Kwestie delegowania uprawnień i realizacji zadań
  • Ustalenie reguł współpracy i zależności związanych z podporządkowaniem
  • Struktura organizacyjna spółki
  • Zarządzanie spółką, zakres uprawnień i odpowiedzialność organów spółki oraz kluczowych managerów
  • Ład organizacyjny i dokumentacyjny
  • Podpisywanie dokumentów wychodzących
  • Uchwała regulaminu organizacyjnego
  • Załączniki do regulaminów organizacyjnych
  • Ujednolicony system pełnomocnictw i upoważnień
  • Case study: posiedzenie i uchwała zmieniająca regulamin organizacyjny, a jego wdrożenie
  • Case study: zapisy w regulaminach organizacyjnych, które utrudniają funkcjonowanie - jak je udoskonalić?

 

REGULAMIN UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W SPÓŁCE

  • Sposoby nadawania pełnomocnictw i uprawnień oraz ich odwoływanie
  • Zakres zadań i kompetencji pełnomocników
  • Procedury udzielania pełnomocnictw
  • Wygasanie pełnomocnictw
  • Case study: regulowanie kwestii odpowiedzialności pełnomocników
  • Case study: błędy w regulaminach, a ich skutki prawne i formalne
  • Case study: typowe błędy w pełnomocnictwach, które narażają spółkę na odpowiedzialność w przypadku działania pełnomocnika po wygaśnięciu pełnomocnictwa

 

PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW I WYBORU NAJLEPSZEGO KONTRAHENTA

  • Zasady zawierania umów przez spółkę
  • Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta
  • Zapisy dotyczące odpowiedzialności
  • Obieg dokumentów związanych z zawieraniem umów
  • Weryfikacja merytoryczna, formalno-prawna i podatkowa - dlaczego warto ujednolicić proces zawierania umów i wprowadzić wewnętrzną weryfikację ich treści przez specjalistów?
  • Archiwizowanie umów

 

REGULAMIN PRACY, REGULACJE ANTYMOBBINGOWE I ANTYDYSKRYMINACYJNE

  • Regulacje związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem i premiowaniem kadry managerskiej oraz pracowników
  • Poufność i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Powierzanie zadań, a kwestie odpowiedzialności
  • Case study: jak postępować, gdy manager/pracownik przekroczy uprawnienia?
  • Regulacje antymobbingowe i antydyskryminacyjne - dlaczego warto je wprowadzać i przed czym mają chronić zarząd?
  • Case study: orzecznictwo i analiza spraw związanych z pozwami o mobbing/dyskryminację
  • Case study: rozwiązania w sporach na linii pracodawca - pracownik - jak zminimalizować ryzyko postępowań sądowych?

 

 

REGULAMIN ZARZĄDU I REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

  • Sposoby prowadzenia spraw spółki i pełnienia nadzoru
  • Reprezentacja spółki
  • Zasady podejmowania uchwał przez zarząd
  • Uprawnienia i postępowanie rady nadzorczej
  • Opinie i raporty rady nadzorczej
  • Kwestie zwoływania i odbywania posiedzeń
  • Case study: błędy w zapisach w regulaminach zarządu, a skutki prawne
  • Case study: analiza wybranych zapisów w regulaminach

 

REGULAMIN ZGROMADZEŃ

  • Uprawnienia i regulacje w zakresie działania WZA/ZW (Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników) w spółce
  • Sposoby organizacji posiedzeń, prowadzenia obradowania, głosowania i podejmowania uchwał
  • Case study: wprowadzanie zmian do regulaminów zgromadzeń
  • Case study: zapisy w regulaminie upraszczające organizację i przebieg zgromadzeń

 

ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ/ZGROMADZEŃ

  • Treść zawiadomienia o posiedzeniu
  • Przesyłanie zaproszeń na posiedzenia, doręczenia i potwierdzenia
  • Case study: skutki błędów na tle wadliwości powiadomień
  • Case study: elektroniczne, a listowne powiadomienie

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIA

  • Analiza wybranych przykładów uchwał
  • Case study: błędy w treściach oraz ich skutki prawne
  • Case study: techniki tworzenia różnego rodzaju projektów uchwał

 

SKŁAD POSIEDZENIA, A PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU W NICH

  • Wymogi formalne wobec uczestników posiedzeń/obrad
  • Lista uczestników posiedzeń/obrad
  • Elektroniczne posiedzenia, a ich skład
  • Case study: kiedy posiedzenia nie mogą się odbyć?
  • Case study: odwołanie udziału, a zmiana terminu obrad
  • Prawne i formalne aspekty udziału pełnomocników w obradach
  • Case study: nieprawidłowości w działaniach pełnomocników

 

PRZEBIEG GŁOSOWANIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

  • Prawo głosu, a jego wykonywanie
  • Wyłączenie i ograniczenie prawa głosu
  • Przygotowanie kart do głosowania
  • Prowadzenie posiedzeń oraz porządek obrad
  • Reguły głosowania ze względu na przyjętą formę
  • Głosowanie drogą elektroniczną vs korespondencyjne
  • Liczenie głosów
  • Wymagana liczba głosów dla ważności uchwał
  • Zgłaszanie zmian w uchwałach i zaskarżanie uchwał
  • Case study: skutki wadliwości w przebiegu głosowania
  • Case study: wprowadzanie zmian w trakcie posiedzeń
  • Case study: droga zaskarżania uchwał i skutki prawne

 

PROTOKOŁOWANIE PRZEBIEGU OBRAD I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI Z POSIEDZEŃ

  • Wymogi prawne i formalne, a wewnętrzne regulacje związane z prowadzeniem protokołów z posiedzeń/obrad
  • Skuteczne techniki protokołowania
  • Uzgadnianie treści uchwały
  • Podpisywanie uchwał i protokołów z obrad
  • Wdrażanie uchwały
  • Odpowiedzialność za przechowywanie dokumentów z posiedzeń/obrad
  • Archiwizowanie i regulowanie dostępu do uchwał
  • Obowiązki informacyjne związane z uchwałami

 

Program szkolenia chroniony jest prawami autorskimi © JerBa Skills.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

  • analizy przepisów
  • wykłady
  • analizy pism i dokumentów
  • dyskusje
  • case study

Polecamy również

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.