Regulamin świadczenia usług przez JerBa Skills

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu internetowego www.jerbaskills.pl oraz marki JerBa Skills jest JerBa Barbara Astaszow z siedzibą w Katowicach, ul. Kilińskiego 26/9, 40-062 Katowice NIP 952 19 45 860, REGON 362519606, zwana dalej JerBa Skills, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.

2. Za pośrednictwem wskazanego serwisu internetowego możliwe jest składanie zamówień na usługi szkoleń i/lub doradztwa z wykorzystaniem formularza w opcji kontakt lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jerbaskills.pl.

3. Zamawiający usługi oferowane przez JerBa Skills zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez firmę Jerba Skills, wskazuje warunki dokonywania zamówień i zawierania umów związanych z realizacją szkoleń zamkniętych oraz innych usług dostępnych w ofercie JerBa, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Zamawiając usługę Klient potwierdza, że zapoznał się z przedstawionymi przez JerBa Skills informacjami na temat wybranej usługi, warunkami i regulaminem świadczenia usług, oraz że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.


II. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE


1. Regulamin - niniejszy dokument o świadczeniu usług przez JerBa Skills.

2. Zamawiający - Klient (osoba fizyczna, osoba prawna lub przedstawiciel firmy lub instytucji), który zamawia realizację szkolenia zamkniętego lub innej usługi w ramach dostępnej oferty JerBa Skills.

3. Organizator - JerBa Skills, JerBa Barbara Astaszow z siedzibą w Katowicach, ul. Kilińskiego 26/9, 40-062 Katowice, NIP 952 19 45 860, REGON 362519606.

4. Szkolenie zamknięte, sesja InSight, badanie kompetencji, doradztwo HR - usługi realizowane przez JerBa Skills według warunków indywidualnych, określonych w ofercie, przedstawionej Zamawiającemu, na podstawie wspólnych z Zamawiającym ustaleń. Warunki te zostaną zapisane w obustronnie uzgodnionej treści umowy

5. Umowa/zamówienie - umowa o realizację szkolenia lub innej usługi objętej ofertą JerBa Skills, zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem, określająca warunki realizacji usługi oraz prawa i obowiązki stron. Do umów zawartych w powyższym zakresie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


III. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA PODCZAS REALIZACJI USŁUG I WARUNKI ORGANIZACJI


1. JerBa Skills zobowiązuje się przeprowadzić na rzecz Zamawiającego usług/i w zakresie określonym w zamówieniu lub umowie.

2. JerBa Skills zobowiązuje się do rzetelnej realizacji usługi zapewniając najwyższą jakość i zgodność z zamówieniem lub umową.

3. Do obowiązków JerBa Skills należą m.in.: zapewnienie wykwalifikowanych ekspertów/trenerów/doradców, informowanie Zamawiającego o bieżącym stanie realizacji usługi, przekazanie Zamawiającemu/Uczestnikom materiałów dla danej usługi.

4. Szkolenia zamknięte, sesje InSight, badania kompetencji, doradztwo HR będą realizowane na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem, w której ustalą zakres realizacji usług, ekspertów skierowanych do realizacji usług, należności wobec Organizatora z tytułu wykonania usług oraz inne kluczowe ustalenia specyficzne dla danego zamówienia, które strony uznają za istotne.
 
5. Szkolenia zamknięte oraz inne usługi JerBa Skills realizowane będą zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego i Organizatora programami i harmonogramami.

6. Zasady i terminy płatności będą ustalane w trybie indywidualnym pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem. 
 
7. Płatności za usługi realizowane przez Organizatora są kwotami, które zawierają 23% VAT. 
 
8. Jeśli klient korzysta ze środków publicznych powyżej 70% dofinansowania, może uzyskać od Organizatora fakturę z kwotą zwolnioną z VAT. 


IV. REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z warunkami zamówienia lub umowy, bądź wnosi inne zastrzeżenia związane ze sposobem realizacji usługi, przysługuje mu prawo złożenia reklamacji.

2. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie pisemnej (listem lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@jerbaskills.pl) w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia realizacji usługi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie niezwłocznie przekazana w formie pisemnej (listem lub za pomocą poczty elektronicznej).

4. Organizator wyraża wolę, aby spory wynikłe z Zamawiającym, a związane z wykonaniem wybranych usług w oparciu o niniejszy regulamin rozstrzygane były na drodze porozumień i negocjacji. W przypadku braku porozumienia, stronom przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw przed właściwym sądem powszechnym.


V. PRAWA AUTORSKIE

1. Materiały użyte w trakcie szkoleń oraz podczas realizacji innych usług oferowanych przez Organizatora chronione są prawem autorskim.

2. Materiały przekazane uczestnikom podczas szkoleń oraz w trakcie realizowania innych usług oferowanych przez Organizatora można używać w celach niekomercyjnych, na użytek prywatny ze wskazaniem źródła pochodzenia materiałów.

3. Jakiekolwiek kopiowanie materiałów, wykorzystywanie w całości lub w części, w celach komercyjnych, transmitowane elektronicznie lub w inny sposób, linkowane, umieszczane w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora jest zabronione. Materiały nie mogą być sprzedawane lub odsprzedawane.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby prezentowana oferta usług oraz przekazywane informacje służyły spełniały oczekiwania klientów. Wszelkie czynności podejmowane przez Klientów Organizatora powinny być podejmowane z należytą rozwagą i świadomością ich konsekwencji.

2. Zamawiający i Organizator zastrzegają sobie prawo udostępniania w celach reklamowych i marketingowych informacji o wzajemnej współpracy. Udostępnianie nie może naruszać regulacji związanych z ochroną danych osobowych.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa (kodeksu cywilnego, praw konsumenta) będące pod jurysdykcją prawa polskiego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. W takim wypadku poinformuje jego użytkowników o zaistniałej zmianie w formie elektronicznej.

5. Regulamin opublikowany na stronie www.jerbaskills.pl obowiązuje od 01.06.2017 r. do odwołania lub ogłoszenia zmian przez Organizatora.

Niniejsza nota prawna stanowi prawną regulację wskazującą korzystanie ze strony internetowej firmy JerBa.

Prosimy o respektowanie poniżej opisanych zasad.

 

1. Materiały, nazwy handlowe, pliki dostępne na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i reklamowy. Nie mogą być traktowane jako forma konsultacji, rekomendacji, czy doradztwa.

2. Wszelkie prawa do całej zawartości strony internetowej oraz plików na niej zawartych są zastrzeżone.

3. JerBa z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 26/9 (40-062 Katowice), NIP 952 19 45 860, REGON 362519606 posiada wyłączne i wszelkie prawa oraz majątkowe prawa autorskie do strony internetowej dostępnej w domenie www.jerbaskills.pl („Strona Internetowa”), jej struktury oraz jej projektu graficznego, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy. JerBa wskazuje, że treści zawarte na Stronie Internetowej mogą podlegać częściowo prawom ochronnym osób trzecich (współpracujący Partnerzy), które udostępniły je firmie Jerba.

4. Elementy Strony Internetowej, logo, teksty, programy szkoleniowe oraz inne informacje, zdjęcia, pliki audio i video, znaki lub inne elementy graficzne stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego, a ich kopiowanie, wykorzystywanie we fragmentach lub w całości w celach komercyjnych, w formie zmodyfikowanej, transmitowanej elektronicznie lub w inny sposób, linkowanie w publikacjach elektronicznych lub wykorzystywanie w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody JerBa jest zabronione i JerBa będzie dochodziło swoich praw na drodze sądowej.

5. JerBa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet.

6. JerBa w granicach dopuszczalnych przepisami prawa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

7. JerBa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których odnośniki lub linki zostały zamieszczone na Stronie Internetowej.

8. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących Strony Internetowej, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: kontakt@jerbaskills.pl lub na adres firmy: JerBa, ul. Kilińskiego 26/9, 40-062 Katowice.

Polityka Prywatności

 

1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez serwis internetowy www.jerbaskills.pl jest JerBa Barbara Astaszow z siedzibą w Katowicach, ul. Kilińskiego 26/9, 40-062 Katowice, NIP 9521945860, REGON 362519606

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

3. Wszelkie dane osobowe, jakie nam przekazałaś/eś są przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki wyraziłaś/eś zgodę.

4. Celem przetwarzania danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klientów poprzez nasz serwis internetowy lub za pomocą innych formularzy kontaktu czy formularzy zamówień dostępnych na stronie www.jerbaskills.pl jest:

  • realizacja zamówień,
  • nawiązanie kontaktu w odpowiedzi na zapytania Klientów,
  • zbieranie informacji na temat preferencji związanych z zainteresowaniami wybraną tematyką szkoleń, w celu informowania o nowych usługach JerBa na podane adresy e-mail lub numery telefonów według wcześniej zgłoszonego zainteresowania.

5. W przypadku, gdy postanowisz nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

6. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych nie powinny korzystać z naszego serwisu m.in. w zakresie: zapisu on-line lub zapisu w innej formie na szkolenie otwarte ani subskrybować newslettera, chyba, że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, a zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

7. Serwis www.jerbaskills.pl wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, których celem jest ochrona danych osobowych. Dane te pozostają pod naszą kontrolą przed ich utratą, czy niewłaściwym ich wykorzystaniem lub modyfikacjom.

8. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z przepisami prawa, normami bezpieczeństwa i z zachowaniem poufności.

9. JerBa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników strony internetowej lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.

10. Rozwój naszego serwisu, postęp technologii, jak również zmiany w prawie mogą wywołać konieczność lub obowiązek wprowadzenia przez nas zmian w dotychczasowej polityce prywatności. W takim przypadku poinformujemy o nich Użytkowników w ramach informacji dostępnych na naszej stronie internetowej.

11. Podstawą prawną jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

12. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia wybranej usługi lub realizacji zamówienia, jak również do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

13. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych: Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnione do tego osoby. Podejmujemy działania, aby także nasi podwykonawcy dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe w związku z naszym zleceniem.

14. Przysługujące prawo: dostęp do treści twoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak równiez prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

15. W przypadku pytań dotyczących użytkowania serwisu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@jerbaskills.pl

 

 

Polityka wykorzystania plików cookies

 

1. Pliki cookies wykorzystywane w serwisie internetowym www.jerbaskills.pl („ciasteczka”) są danymi informatycznymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.

2. Operatorem plików cookies w powyższym serwisie internetowym jest firma JerBa Barbara Astaszow, ul. Kilińskiego 26/9, 40-062 Katowice.

3. Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy gromadzonych przez nas informacji innym podmiotom.

4. W przypadku wyrażenia zgody na używanie plików cookies zostaną one zapisane w Twojej przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

5. W plikach cookies nie zbieramy , ani nie zamieszczamy żadnych danych prywatnych, czy poufnych informacji znajdujących się na Twoim urządzeniu końcowym.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

  • dostosowania zawartości strony www.jerbaskills.pl do preferencji użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, względem indywidualnych ustawień
  • tworzenia statystyk ruchu, które wspierają zrozumienie sposobów korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, co pomaga nam doskonalić jej funkcjonalności
  • uwierzytelniania plików cookies wykorzystywanych do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  • bezpiecznego korzystania z witryny internetowej poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelnienia w ramach serwisu JerBa Skills
  • reklamy, umożliwiającej dostarczenie Użytkownikom informacji bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.jerbaskills.pl

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Bezpłatna konsultacja
Wybierz temat rozmowy i dogodny dla Ciebie termin, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w tej sprawie.